بررسی تأثیر میزان تحصیلات بر ملاکهای ازدواج در بین دانشجویان

بررسی تأثیر میزان تحصیلات بر ملاکهای ازدواج در بین دانشجویان

بررسی تأثیر میزان تحصیلات بر ملاکهای ازدواج در بین دانشجویان , بررسی تأثیر میزان تحصیلات بر ملاکهای ازدواج در بین دانشجویان , تأثیر میزان تحصیلات بر ملاکهای ازدواج در بین دانشجویان , مقاله بررسی تأثیر میزان تحصیلات بر ملاکهای ازدواج در بین دانشجویان , میزان تحصیلات بر ملاکهای ازدواج در بین دانشجویان

رفتن به سایت اصلی

بررسی تأثیر میزان تحصیلات بر ملاکهای ازدواج در بین دانشجویان  چكیده از آنجایی كه بررسی و شناخت ملاكهای همسرگزینی موجبات تشكیل خانواده سالم را برای جوانان در آستانه ازدواج فراهم می سازد، بسیار حائز اهمیت است. لذا در این پژوهش سعی شده به مهم ترین ملاكهایی كه در همسرگزینی افراد تحصیل كرده نقش دارند اشاره گردیده و میزان تأثیرگذاری هر یك از این عوامل در امر ازدواج بررسی و شناخته شود. در این راستا، هدف تحقیق “بررسی میزان تأثیر پذیری ملاكهای ازدواج از میزان تحصیلات (دانشگاهی) است”. چارچوب تئوریك این بررسی را دیدگاههای همسان همسری، مجاورت مكانی و تئوری مبادله تشكیل میدهند ، بر اساس این تئوریها فرضیاتی مطرح و به معرض آزمون گذارده شده اند. در این پژوهش بواسطه ویژگی موضوع مورد مطالعه از روش “پیمایش” بعنوان یك روش تحقیق مناسب این قبیل تحقیقات استفاده شده و ابزار گردآوری اطلاعات نیز پرسشنامه می باشد، كه در بین یك نمونه (196) نفری از دانشجویان کارشناسی ترم اول و دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن (در پاییز 84) توزیع و پس از تكمیل جمع آوری گردید. تجزیه و تحلیل داده ها به روش مقایسه ای و با استفاده از آزمون “t” استیودنت صورت گرفت. نتایج نهایی تحقیق نشان داد كه ، از بین هفت فرضیه مطرح شده، صرفاً فرضیه های همگنی سنی و همگنی تحصیلی با میزان تحصیلات در امر ازدواج رابطه معنی داری دارند. بدین معنی كه جوانان تحصیل كرده (در جامعه آماری دانشجویان) گرایش بیشتری به ازدواج با كسانی را دارند كه از نظر تحصیلات و سن مشابه آنان باشند. ولی ملاكهای زیبایی ظاهری، اصالت خانواده و رفاه مادی هر چند از نظر دانشجویان مورد بررسی اهمیت زیادی در امر ازدواج دارند، امّا متأثر از متغیر تحصیل نمی باشند، و ملاكهای قومیت و اعتقاد دینی نیز صرف نظر از میزان تحصیلات، در حد متوسط مورد توجه دانشجویان جامعه آماری بوده است. مقدمه  نهاد خانواده با قدمتی دیرینه و تاریخی دیر پا از چنان اعتبار و اهمیتی برخوردار است كه هیچ نهادی در طول اعصار به مانند آن نقش تعیین كننده ای را در اجتماع بشری نداشته است . تشكیل خانواده در تمام ادوار به شكل های متفاوت و با ویژگی های خاص تا به امروز وجود داشته ، ضمن اینكه با تغییر و تطور بسیار نیز مواجه بوده و موجودیت خود را حفظ كرده است و به عنوان اقدامی حیاتی مهم و تعیین كننده در زندگی آتی محسوب می شود. ” خانواده بعنوان نهاد اصلی بدلایل مختلف همواره در مركز بحث های جامعه شناسی قرار داشته و دارد از جمله : – از یك طرف بررسی روابط فرد و جامعه : چنانچه می دانیم مسئله اجتماعی شدن  ” (Socialization) ” و فرهنگ پذیری” (Acculturation)” بدون توجه به پرورش اساسی فرد در خانواده و انتقال فرهنگ جامعه به اعضاء و بطور كلی روابط متقابل فرهنگ و شخصیت كه خاصه از طریق شكل گیری شخصیت انسان انجام می پذیرد امری تقریباً محال و غیر قابل حصول خواهد بود. – از طرف دیگر ساخت خانواده و نظام اجتماعی در مقیاس وسیع بر روی ساخت كل جامعه تأثیر می گذارد و در واقع ساخت جامعه ( بخصوص جوامع ابتدایی) تابعی از ساخت خانواده و نظام خویشاوندی است. شاید بهمین دلیل مردم شناسان معروفی، چون رادكلیف براون و مالینوفسكی و جامعه شناسانی چون دوركیم و پارسونز بخش قابل ملاحظه ای از مباحث مورد نظر خود را به نظام خانواده و خویشاوندی اختصاص داده اند” . ( سیف 1368، 6-5)  در مباحث جامعه شناسی خانواده، علیرغم تمامی تفاوتها و اختلاف نظرهائیكه در مورد خانواده وجود دارد، دو وجه مشترك نیز دیده می شود : “الف : خانواده گروه كوچكی است كه ویژگی اساسی و غیر قابل تفكیك آن « صمیمیت » است. فهرست مطالب صفحه تقدیم و تشکر – چكیده 1 2 – پیشگفتار 3 فصل اول : ” طرح تحقیق” – مقدمه 6 1-1- بیان مسئله 11 2-1- سئوال تحقیق 15 3-1- اهداف تحقیق 16 4-1- ضرورت و اهمیت تحقیق 18 فصل دوم: ” ادبیات تحقیق” الف- ازدواج 1-1-2- تعریف ازدواج 22 2-1-2- ازدواج بعنوان یك پدیده اجتماعی و تحول آن 25 3-1-2- انواع ازدواج و معیارهای آن 31 4-1-2- تاریخ تحولات خانواده و ازدواج در ایران 37 ب- پیشینه تحقیق 1-2-2- تحقیقات داخلی 47 2-2-2- تحقیقات خارجی 51 ج- چارچوب نظری 1-3-2- نظریه همسان همسری 59 2-3-2- نظریه نیازهای شخصیتی مكمل 69 3-3-2- نظریه مجاورت مكانی (همجواری) 74 4-3-2- نظریه تأثیر تصور از والدین در انتخاب همسر 76 5-3-2- تئوری تصور از همسر مطلوب 79 – بسوی یك نظریه تركیبی 79 6-3-2- نظریه مبادله 82 – بیان فرضیه ها 85 – مدل تحلیلی 86 فصل سوم: ” چارچوب روش تحقیق” 1-3- روش تحقیق 88 2-3- تكنیك جمع آوری اطلاعات 89 3-3- اعتبار و روائی 89 4-3- نمونه تحقیق 90 5-3- روش نمونه گیری و تعیین حجم نمونه 90 6-3- روشهای آماری تجزیه و تحلیل اطلاعات 92 7-3- زمان و مكان تحقیق 93 8-3- كاربرد علمی و عملی پژوهش 93 9-3- متغیرهای تحقیق 94 10-3- تعاریف عملیاتی متغیرهای تحقیق 94 فصل چهارم : توصیف داده ها 98 فصل پنجم: – نتیجه گیری 149 – محدودیت ها 151 – پیشنهادات 152 – منابع و مأخذ – پیوست 153 159 فهرست جداول صفحه جدول 1-4- فراوانی و درصد پاسخ های آزمودنیها به سئوال شماره 1 (زیبایی ظاهری) 99 جدول 2-4- فراوانی و درصد پاسخ های آزمودنیها به سئوال شماره 2 (آراستگی ظاهری) 100 جدول 3-4- فراوانی و درصد پاسخ های آزمودنیها به سئوال شماره 3 (خوش اندام بودن) 101 جدول 4-4- فراوانی و درصد پاسخ های آزمودنیها به سئوال شماره 4 (سن همسر) 102 جدول 5-4- فراوانی و درصد پاسخ های آزمودنیها به سئوال شماره 5 (خواندن قرآن و كتابهای دینی) 103 جدول 6-4- فراوانی و درصد پاسخ های آزمودنیها به سئوال شماره 6 (رعایت حجاب) 104 جدول 7-4- فراوانی و درصد پاسخ های آزمودنیها به سئوال شماره 7 (روزه گرفتن) 105 جدول 8-4- فراوانی و درصد پاسخ های آزمودنیها به سئوال شماره 8 (فامیل بودن همسر) 106 جدول 9-4- فراوانی و درصد پاسخ های آزمودنیها به سئوال شماره 9 (همشهری بودن همسر) 107 جدول 10-4- فراوانی و درصد پاسخ های آزمودنیها به سئوال شماره 10 (زبان و قومیت یكسان) 108 جدول 11-4- فراوانی و درصد پاسخ های آزمودنیها به سئوال شماره 11 (شغل پدر همسر) 109 جدول 12-4- فراوانی و درصد پاسخ های آزمودنیها به سئوال شماره 12 (شغل مادر همسر) 110 جدول 13-4- فراوانی و درصد پاسخ های آزمودنیها به سئوال شماره 13 (درآمد پدر همسر) 111 جدول 14-4- فراوانی و درصد پاسخ های آزمودنیها به سئوال شماره 14 (درآمد مادر همسر) 112 جدول 15-4- فراوانی و درصد پاسخ های آزمودنیها به سئوال شماره 15 (تحصیلات پدر همسر) 113 جدول 16-4- فراوانی و درصد پاسخ های آزمودنیها به سئوال شماره 16 (تحصیلات مادر همسر) 114 جدول 17-4- فراوانی و درصد پاسخ های آزمودنیها به سئوال شماره 17 (درآمد همسر) 115 جدول 18-4- فراوانی و درصد پاسخ های آزمودنیها به سئوال شماره 18 (تحصیلات تحصیلات همسر) 116 جدول 19-4- فراوانی و درصد پاسخ های آزمودنیها به سئوال شماره 19 (شغل همسر) 117 جدول 20-4- فراوانی و درصد پاسخ های آزمودنیها به سئوال شماره 20 (مهریه) 118 جدول 21-4- فراوانی و درصد پاسخ های آزمودنیها به سئوال شماره 21 (جهیزیه) 119 جدول 22-4- فراوانی و درصد پاسخ های آزمودنیها به سئوال شماره 22 (اهمیت توجه به نظر والدین) 120 جدول 23-4- فراوانی و درصد پاسخ های آزمودنیها به سئوال شماره 23 (همسان تحصیلی) 121 جدول 24-4- فراوانی و درصد پاسخ های آزمودنیها به سئوال شماره 24 (میزان تحصیلات همسر) 122 جدول 25-4- فراوانی و درصد پاسخ های آزمودنیها به سئوال شماره 25 (اعتقاد دینی خود فرد) 123 جدول 26-4- فراوانی و درصد پاسخ های آزمودنیها به سئوال شماره 26 (تناسب سنی) 124 جدول 27-4- فراوانی و درصد پاسخ های آزمودنیها به سئوال شماره 27 (سن مورد نظر برای همسر) 125 جدول 28-4- فراوانی و درصد پاسخ های آزمودنیها به سئوال شماره 28 (مقبولیت اجتماعی خانواده همسر) 126 جدول 29-4- فراوانی و درصد پاسخ های آزمودنیها به سئوال شماره 29 (اصالت خانواده همسر) 127 جدول 30-4- فراوانی و درصد آزمودنیها به تفكیك جنس 128 جدول 31-4- فراوانی و درصد آزمودنیها به تفكیك تحصیلات 129 جدول 32-4- فراوانی و درصد آزمودنیها به تفكیك سن 130 جدول 33-4- فراوانی و درصد آزمودنیها به تفكیك جنس و سطح تحصیلات 131 جدول 34-4- خلاصه شاخص های آماری نمره های آزمایشی در ملاکهای ازدواج 132 جدول 35-4- خلاصه نتایج تحلیل و اریانس یك طرفه (به تفكیك چهار گروه سنی) 141 جدول 36-4- خلاصه نتایج آزمون t گروههای مستقل (به تفكیك جنس) 143 جدول 37-4- خلاصه نتایج آزمون t گروههای مستقل (به تفكیك سطح تحصیلات) 145 فهرست نمودارها صفحه شكل 1 : نمودار ستونی فراوانی آزمودنی ها به تفكیك جنس 128 شكل 2 : نمودار ستونی فراوانی آزمودنی ها به تفكیك تحصیلات 129 شكل 3 : نمودار ستونی فراوانی آزمودنی ها به تفكیك سن 130 شكل 4 : نمودار ستونی فراوانی آزمودنی ها به تفكیك جنس و سطح تحصیلات 131 شكل 5 : هیستوگرام نمره های آزمودنی ها در ملاك زیبایی ظاهری 134 شكل 6 : هیستوگرام نمره های آزمودنی ها در ملاك اعتقاد مذهبی 135 شكل 7 : هیستوگرام نمره های آزمودنی ها در ملاك قومیت 136 شكل 8 : هیستوگرام نمره های آزمودنی ها در ملاك رفاه مادی 137 شكل 9 : هیستوگرام نمره های آزمودنی ها در ملاك سطح تحصیلات همسر 138 شكل 10 : هیستوگرام نمره های آزمودنی ها در ملاك سن همسر 139 شكل 11 : هیستوگرام نمره های آزمودنی ها در ملاك اصالت 140

 • نقشه زمین شناسی حوضه آبریز رودخانه اترک

  نقشه زمین شناسی حوضه آبریز رودخانه اترک نقشه زمین شناسی حوضه آبریز رودخانه اترک , لایه GIS زمین شناسی ای حوضه آبریز رودخانه اترک , لایه زمین شناسی حوضه آبریز رودخانه اترک , نقشه ی زمین شناسی حوضه آبریز رودخانه…

 • مقاله آموزشی راهكار های عملی جهت ساماندهی ازدواج دانشجویی

  مقاله آموزشی راهكار های عملی جهت ساماندهی ازدواج دانشجویی مقاله آموزشی راهكار های عملی جهت ساماندهی ازدواج دانشجویی , مقاله , خرید مقاله , دانلود مقاله , دانلود و خرید مقاله , مقاله آماده , خرید مقاله آماده , دانلود…

 • مبانی نظری استرس شغلی، فشارهای سازمانی

  مبانی نظری استرس شغلی، فشارهای سازمانی مبانی نظری استرس شغلی، فشارهای سازمانی , مبانی نظری استرس شغلی , فشارهای سازمانی , مبانی نظری استرس شغلی , مبانی نظری فشارهای سازمانی , مبانی نظری , استرس شغلی , فشارهای سازمانی رفتن…

 • پاورپوینت بررسی هرس درختان میوه

  پاورپوینت بررسی هرس درختان میوه پاورپوینت بررسی هرس درختان میوه , پاورپوینت هرس درختان میوه , دانلود پاورپوینت هرس درختان میوه , هرس درختان میوه , پاورپوینت هرس , انواع هرس , تحقیق درمورد هرس درختان , هرس ریشه ,…

 • پایگاه داده ها و پایگاه داد ه ها 2رشته کامپیوتر و نرم افزار

  پایگاه داده ها و پایگاه داد ه ها 2رشته کامپیوتر و نرم افزار پایگاه داده ها و پایگاه داد ه ها 2رشته کامپیوتر و نرم افزار , دانلود پایگاه دادهها و پایگاه داد هها 2رشته کامپیوتر و نرم افزار ,…

 • پاسخ دهید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *