بررسی فرزندان شاغل و غیر شاغل

بررسی فرزندان شاغل و غیر شاغل

بررسی فرزندان شاغل و غیر شاغل , بررسی فرزندان شاغل و غیر شاغل , دانلود بررسی فرزندان شاغل و غیر شاغل , مقاله , پروژه , دانلود مقاله

رفتن به سایت اصلی

1-1-مقدمه2 1-2-بیان مسئله واهمیت موضوع 2 1-3-اهداف تحقیق3 1-4-سئوالات و فرضیات تحقیق 4 1-5-متغیرهای تحقیق 4 1-5-1-تعریف متغیرها 5 فصل دوم(ادبیات و پیشینه پژوهش) 2-1-مقدمه7 2-2-زمینه های رشد در نوجوانان وجوانان  7 2-3-تربیت اجتماعی نوجوانان وجوانان 9 2-4-شناخت و تربیت نیازهای اجتماعی   9        2-4-1- نیاز به امنیت اجتماعی   9         2-4-2-نیاز به تعلق داشتن10         2-4-3- نیازبه توجه 10         2-4-4- نیاز به تحسین   11         2-4-5- نیاز به موفقیت  11 2-5-  تقویت احسس کفایت و عزت نفس در جوانان ونوجوانان 11         2-5-1- تقویت ابزارهای ارتباطی   12         2-5-2- ارتباط غیر کلامی  13 2-6- اساسی ترین نیاز نسل جوان و نوجوان14 2-7- تاثیر خانواده وگروه همسالان بر نوجوان و جوان16        2-7-1- نگرش ایستا و بازدارنده 17        2-7-2- نگرش آزاد منشانه وافراطی17        2-7-3- نگرش متزلزل و تخریبی17 2-7-4- نگرش پویا و سازنده18 2-8-5- نظریه موریس دبس18 2-9- تاثیر دوستان و همسالان در نصمیم گیری های نوجوان18       2-9-1- دوستان وهمسالان، نوجوان را به رقابت وا می دارند19 2-10- مهارتهای اجتماعی19 2-10-1-تعریف مهارتهای اجتماعی21     2-11- نظریه یادگیری23      2-11-1-پاداش وتنبیه23      2-10-2-مشاهده الگو23      2-10-3-نظریه میدانی24      2-10-4-نظریه گروه اجتماعی24 2-11-4-1- هنجار24           2-11- 4-2-نقش25     2-12-روی آورد اجتماعی25     2-13-روی آورد شناختی (تحولی نگر26 2-14-پرورش مهارتهای اجتماعی27     2-14-1-آموزش مهارتهای اجتماعی به افرادی که دچار جدائی اجتماعی هستند 27 2-15-انتخابهای مهارتهای اجتماعی27    2-15-1-نظریه مورگان وتراور28 2-16عوامل انتخاب مهارتهای اجتماعی28 2-17-تئوریهای رشد29    2-17-1-نظریه اریکسون در مورد تئوری رشد29 2-18-معیارهای اجتماعی در انتخاب مهارت29 2-19-ارزیابی رفتارهای عاطفی وشناختی30     2-19-1-ارزیابی رفتارهای عاطفی31     2-19-2-ارزیابی رفتار شناختی31 2-20-مهارتهای اجتماعی وپیشرفت تحصیلی32 2-21-مشکل تحصیل نوجوانان وجوانان 32 2-22-جنسییت و مهارتهای اجتماعی33 2-23-انتخاب رفتار شناختی وعاطفی در مهارتهای اجتماعی34 2-24-مهارتهای اجتماعی مربوط به عواطف34 2-25-مهارتهای اجتماعی مربوط به شناخت35     2-25-1-ادراک اجتماعی35     2-25-2-حل مساله36     2-25-3-خود آموزی36     2-25-4-نوسازی شناختی37 2-26-ماهیت مهارتهای اجتماعی در ارتباطات میان فردی37    2-26-1-ارتباط وارتباط میان فردی38   2-26-2-ارتباط بین نوجوانان وجوانان اجتناب ناپذیر است39   2-26-3-ارتباط  بین نوجوانان وجوانان هدفمند است39   2-26-4-ارتباط بین نوجوانان چند بعدی است40 2-27-اشکالات ناشی از اختلالات عاطفی وبیماریهای روانی درنوجوانی وجوانی41   2-27-1-عقب نشینی وبازگشت41   2-27-2-همانند سازی41   2-27-3-برون افکنی41   2-27-4-جبران41   2-27-5-دلیل تراشی41   2-27-6-سرکوبی41     2-27-6-1-نگرانی42     2-27-6-2-ترس42     2-27-6-3-احساس حقارت42 2-28-اضطراب43 2-29-حالات هیستریک43 2-30-رهنمودهای اسلام برای برخورداری با جوانان ونوجوانان43 2-31-پیشینه تحقیق در ایران44 2-32-پیشینه خارج از کشور47                                         فصل سوم  3-1-روش تحقیق52 3-2-جامعه آماری52 3-3-روش نمونه گیری52 3-4-ابزار پژوهش52 3-5-روش نمره گذاری53 3-6-روش تجزیه وتحلیل داده ها53                                       فصل چهارم 4-1-آمار توصیفی مربوط به مهارت اجتماعی55 4-7-آماراستنباطی مربوط به فرضیات مهارت اجتماعی گروه های مختلف63                                             فصل پنجم 5-1-بحث و نتیجه گیری72 5-2-محدودیتها74 5-3-پیشنهادات75 5-4- خلاصه76 منابع ومأخذ77 فهرست جداول 4- 1  جدول شماره (1)آمار توصیفی مربوط به میزان مهارت اجتماعی دانش اموزان55 4-2- جدول شماره(2) آمار توصیفی مربوط به میزان مهارت اجتماعی دانش آموزان خانواده های فرهنگی 56 4-3 جدول شماره(3) آمار توصیفی مربوط به میزان مهارت اجتماعی دانش آموزان خانواده های غیر فرهنگی56 4-4- جدول شماره(4) آمار توصیفی مربوط داده های مهارتهای اجتماعی (دختران و پسران خانواده های  فرهنگی وغیر فرهنگی57 4-5- جدول شماره(5) آمار توصیفی مربوط نمرات مهارتهای اجتماعی (دختران و پسران خانواده های  فرهنگی وغیر فرهنگی58 4-6- جدول شماره(6) آمار توصیفی مربوط سوالات  مهارتهای اجتماعی (دختران و پسران خانواده های  فرهنگی وغیر فرهنگی61 4-7-جدول شماره (7) مربوط به آزمون tدو گروه مستقل دختران خانواده های  فرهنگی وغیر فرهنگی) 63 4-8- جدول شماره (8) مربوط به آزمون tدو گروه مستقل پسران خانواده های  فرهنگی وغیر فرهنگی) 64 4-9- جدول شماره (9) مربوط به آزمون tدو گروه مستقل پسرا ن و  دختران خانواده های  فرهنگی وغیر فرهنگی65 4-10- جدول شماره (10) مربوط به آزمون tدو گروه مستقل پسرا ن و  دختران خانواده های  فرهنگی66 4-11- جدول شماره (11) مربوط به آزمون tدو گروه مستقل پسرا ن و دختران خانواده های  وغیر فرهنگی67 4-12- جدول شماره (12) مربوط به آزمون tدو گروه مستقل پسرا ن و  دختران68 4-13- جدول شماره (13) مربوط به تحلیل واریانس (نمرات مهارت اجتماعی دانش آموزان) 69 4-14-جدول شماره(14)مربوط میانگین 70 عنوان تحقیق مورد نظر بررسی مقایسه مهارت اجتماعی فرزندان فرهنگی با فرزندان افراد غیر فرهنگی در شهرستان لالی خوزستان است.گسترش روابط انسانی در دوران نوجوانی نیاز افراد را در كسب مهارتهای اجتماعی برای تسلط بر ارتباطات بین فردی را بیشتر میكند0 روش تحقیق حاضر با توجه به اهداف وفرضیات تحقیق از نوع عملی مقایسه ای است یعنی در واقع محقق با مقایسه دو گروه می خواهد میزان مهارت اجتماعی هر گروه را بررسی كند.جهت بررسی میزان مهارت اجتماعی دانش آموزان افراد فرهنگی وغیر فرهنگی دو گروه انتخاب شده وبا استفاده از پرسشنامه استاندارد شده مهارتهای اجتماعی مورد آزمون قرار گرفته اند.جامعه آماری تحقیق حاضر شامل كلیه دانش آموزان دبیرستانی كه در سال تحصیلی 85-84در شهرستان لالی مشغول به تحصیل میباشند وطبق آمار 458نفر جزو نمونه آماری بوده اند . برای تجزیه وتحلیل داده های آزمون نیز از روش آمار استنباطی شامل(tدو گروه مستقل،آزمون تحلیل واریانس)وهمچنین آمارتوصیفی شامل میانگین نما،میانه و…استفاده شده است ودر نهایت نتایج بدست آمده نشان داد كه مهارت اجتماعی فرزندان فرهنگی بیشتر از فرزندان افراد غیر فرهنگی است ومهارت اجتماعی دختران بیشتر از مهارت اجتماعی پسران است.

 • بررسی رابطه بین هوش هیجانی و هوش معنوی با شخصیت دانشجویان پیام نور اهواز

  بررسی رابطه بین هوش هیجانی و هوش معنوی با شخصیت دانشجویان پیام نور اهواز بررسی رابطه بین هوش هیجانی و هوش معنوی با شخصیت دانشجویان پیام نور اهواز , بررسی رابطه بین هوش هیجانی و هوش معنوی با شخصیت دانشجویان…

 • اخلاق‌ علم‌: بین‌ انسانگرایی‌ و نوین‌گرایی‌

  اخلاق‌ علم‌: بین‌ انسانگرایی‌ و نوین‌گرایی‌ اخلاق‌ علم‌: بین‌ انسانگرایی‌ و نوین‌گرایی‌ , اخلاق‌ علم‌بین‌ انسانگرایی‌ و نوین‌گرایی‌ رفتن به سایت اصلی چکیده : علم‌ به‌ تنهایی‌ نمی‌تواند یك‌ برنامه‌ جهانی‌ برای‌ جامعه‌ ایجاد كند. به‌عبارت‌ دیگر، علم‌ جهت‌ نیست‌.…

 • چگونه فقط درعرض شش ماه مغناطیس پول و ثروت شوید ؟

  چگونه فقط درعرض شش ماه مغناطیس پول و ثروت شوید ؟ چگونه فقط درعرض شش ماه مغناطیس پول و ثروت شوید ؟ , پول , ثروت , موفقیت رفتن به سایت اصلی چگونه فقط درعرض شش ماه مغناطیس پول و…

 • گزارش آشنایی با نحوه ی تولید تابلو های برق صنعتی

  گزارش آشنایی با نحوه ی تولید تابلو های برق صنعتی گزارش آشنایی با نحوه ی تولید تابلو های برق صنعتی , گزارش آشنایی با نحوه ی تولید تابلو های برق صنعتی رفتن به سایت اصلی فهرست مطالب مقدمه................................................................................................................... 3 مراحل…

 • پاورپوینت كیفیت كالا، خصوصیات ویژه و استاندارها در مدیریت خرید و روشهای مطلوب به منظور اخذ كالاها با كیفیت مندرج در قراردادها (فصل سوم کتاب سیستمهای

  پاورپوینت كیفیت كالا، خصوصیات ویژه و استاندارها در مدیریت خرید و روشهای مطلوب به منظور اخذ كالاها با كیفیت مندرج در قراردادها (فصل سوم کتاب سیستمهای پاورپوینت كیفیت كالا، خصوصیات ویژه و استاندارها در مدیریت خرید و روشهای مطلوب به…

 • پاسخ دهید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *