مقاله بررسی رابطه بین تیپ های شخصیتی و سبک های یادگیری در دانشجویان

مقاله بررسی رابطه بین تیپ های شخصیتی و سبک های یادگیری در دانشجویان

مقاله بررسی رابطه بین تیپ های شخصیتی و سبک های یادگیری در دانشجویان , بررسی رابطه بین تیپ های شخصیتی و سبک های یادگیری در دانشجویان , دانلود مقاله تیپ های شخصیتی و سبک های یادگیری , دانلود مقاله روانشناسی , بررسی رابطه بین تیپ های شخصیتی , سبک های یادگیری در دانشجویان , دانلود پروژه پایان تحصیلی رواشناسی , مقاله بررسی رابطه بین تیپ های شخصیتی , مقاله بررسی رابطه بین تیپ های شخصیتی و سبک های یادگیری در

رفتن به سایت اصلی

فهرست مطالب چكیده فصل اول: كلیات طرح  مقدمه  1-1 بیان مسئله  1-2 اهداف تحقیق  1-3اهمیت و ضرورت تحقیق 1-4 سوالات تحقیق 1-5 فرضیه های تحقیق 1-6 متغیرهای مورد تحقیق 1-7 تعریف نظری وعملیاتی متغیرهای تحقیق 1-8 تعریف عملیاتی متغیرها. 1-9 چهارچوب نظری تحقیق فصل دوم: پیشینه تحقیق مقدمه. الف- مرور مبانی نظری تحقیق 2-1 تعریف یادگیری. 2-2 سطوح یادگیری 2-3 تفاوت های فردی در یادگیری. 2-4 تعریف شناخت و فراشناخت 2-5 راهبردهای شناختی و فراشناختی 2-6 تفاوت سبك های یادگیری با سبك های شناختی 2-7 ویژگی های اساسی سبك های شناختی 2-8 انواع سبك های یادگیری شناختی 2-9 سبك های یادگیری و شناختی 2-10 تعریف سبك یادگیری و شناختی 2-11 نظریه های سبك شناختی 2-12 انواع سبك های یادگیری 2-13 انواع سبك های شناختی 2-14 سبك های عاطفی. 2-15 سبك های زیستی 2-16مبانی نظری ریخت های شخصیتی 2-16-1 تعریف شخصیت  2-16-2 ریخت شخصیتی 2-17 طبقه بندی ریختهای شخصیتی بر اساس ویژگی های جسمانی 2-17-1 طبقه بندی كرچمر 2-18 طبقه بندی ریختهای شخصیتی بر اساس رویكرد روان تحلیل گری 2-18-1 نظریه فروید 2-18-2ریختهای شخصیتی یونگ 2-18-3 ریختهای شخصیتی مایرز و بریگز 2-19 رویكرد صفات: وراثت شناسی شخصیت 2-20 شناسایی ابعاد شخصیت 2-21 نظریه بازداری  2-22 نظریه انگیختگی 2-22-1 نظریه انگیختگی و درون گرایی- برون گرایی 2-23 روان رنجورخویی 2-23-1 فعالیت خودكار و روان رنجورخویی 2-24 روان پریش خویی 2-24-1 هورمون ها و روان پریش خویی 2-25 طبقه بندی ریختهای شخصیتی بر اساس نظریه های صفت 2-25-1 ریختهای(صفات) شخصیتی آلپورت 2-25-2 صفات شخصیتی كتل 2-25-3 الگوی پنج عاملی رابرت مك كری و پل كوستا. 2-26 طبقه بندی ریختهای شخصیتی بر اساس نظریه های انتخاب شغل و حرفه. 2-26-1 نظریه خصیصه – عامل 2-26-2 نظریه رو. 2-26-3 نظریه هالند 2-26-4 ریختهای شخصیتی هالند 2-26-5 محیط های شغلی هالند 2-27 یافته های تحقیق 2-27-1 رابطه بین ریختهای شخصیتی و سبك های یادگیری 2-27-2 رابطه بین ریختهای شخصیتی با جنس 2-27-3 رابطه بین سبك های یادگیری با جنس 2-27-4 رابطه بین ریختهای شخصیتی با گرایش های تحصیلی و شغلی 2-27-5 رابطه بین سبك های یادگیری با گرایش های تحصیلی و شغلی. 2-28 نقد موضع گیری ها و تحقیقات به انجام رسیده. 2-29 مرور تحقیقات قبلی 2-29-1 مروری بر پژوهشهای وابسته به سبك های یادگیری و ابعاد شخصیت فصل سوم: روش اجرای تحقیق 3-1 نوع تحقیق 3-2 جامعه آماری 3-3 حجم نمونه پژوهش 3-4روش نمونه گیری 3-5 ابزارهای مورد استفاده. 3-6 شیوه اجرای تحقیق 3-7 روش های آماری و طرق تحقیق 3-8 شاخص های پایانی آزمون فصل چهارم: تجزیه و تحلیل آماری مقدمه. 4-1 توصیف آماری داده ها 4-2 استنباط آماری داده ها فصل پنجم:بحث و نتیجه گیری 5-1 نگاه اجمالی به تحقیق انجام شده 5-2 بحث 5-3 نتیجه گیری 5-4 محدودیت های تحقیق 5-5 پیشنهادها 5-6 پیشنهادهای كاربردی فهرست منابع و مآخذ ضمائم فهرست جداول جدول 2-1 سبك های یادگیری كلب و فری جدول 4-1 شاخص های گرایش مركزی و پراكندگی متغیرها جدول 4-2 توزیع فراوانی متغیر مفهوم سازی انتزاعی جدول 4-3 توزیع فراوانی متغیر آزمایشگری فعال جدول 4-4 توزیع فراوانی متغیر مشاهده تأملی جدول 4-5 توزیع فراوانی متغیر تجربه عینی جدول 4-6 توزیع فراوانی متغیر تأملی – آزمایشگری فعال جدول 4-7 توزیع فراوانی متغیر تجربه عینی – مفهوم سازی انتزاعی جدول 4-8 بین سبك های یادگیری و ابعاد شخصیتی روان رنجور خویی رابطه وجود دارد جدول 4-9 بین سبك های یادگیری و ابعاد شخصیتی درون و برون گرایی رابطه وجود دارد. جدول 4-10 بین سبك های یادگیری و ابعاد شخصیتی روان پریش خویی رابطه وجود دارد. جدول 4-11 بین ریختهای شخصیتی و جنسیت رابطه وجود دارد. جدول 4-12 بین سبك های یادگیری و جنسیت رابطه وجود دارد فهرست اشكال شكل 2-1 انواع سبك های یادگیری هانی و مامفورد شكل 2-2 الگوی تجربی یادگیری: كلب و فری (1975) نقل از تنانت(1997) شكل 2-3 مدل ریختهای شخصیتی مایرز بریگز شكل 2-4 سلسله مراتب سازمان شخصیت. شكل 2-5 رابطه بین دو بعد شخصیت بر مبنای تحلیل عوامل و مزاج های چهارگانه علمای یونان شكل 2-6 صفات تشكیل دهنده مفهوم تیپ برون گرایی شكل 2-7 صفات تشكیل دهنده تیپ روان رنجور خویی شكل 2-8 صفات تشكیل دهنده تیپ روان پریشخویی چكیده: پژوهش حاضر با هدف پاسخ دادن به این سوال اجرا شد كه آیا بین سبكهای یادگیری و ابعاد شخصیتی دانشجویان زن مقطع كارشناسی ارشد روانشناسی تربیتی ترم های اول و سوم تفاوت وجود دارد یا خیر. در این پژهش نمونه ای به حجم 150 نفر انتخاب شد كه این تعداد از دانشكده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مركزی بودند. ابزار مورد استفاده در این پژوهش پرسشنامه سبك یادگیری كلب(LSI) و پرسشنامه شخصیتی آیزنك (EPQ) بود. برای تحلیل نتایج این پژوهش از روش آماری خی دو X2استفاده شد. نتایج حاصل نشان داد كه : (1) بین سبك های یادگیری دانشجویان از لحاظ آماری تفاوت معناداری وجود داشت.(2) بین سبك های یادگیری و ابعاد شخصیتی از لحاظ آماری رابطه وجود داشت. دانشجویان دارای سبك یادگیری واگرا و انطباق یابنده بیشتر تمایل به برون گرایی داشتند و دانشجویان دارای سبك یادگیری همگرا و جذب كننده، بیشتر تمایل به درون گرایی. همچنین، بین سبك های یادگیری و ابعاد روان رنجور خویی در هر دو جنس از لحاظ آماری رابطه ای وجود نداشت. مقدمه در گذشته تصور بر این بود كه هوش ذاتی فرد، كه از والدین به ارث می‌رسد، عامل مهم یادگیری[1] است. در حال حاضر بر این باورند كه بخش مهمی از رفتارهای هوشمندانه را كاركردهای شناختی تشكیل می‌دهد و كاركردهای شناختی، اكتسابی و تغییرپذیر محسوب می‌شود (سیف ، 1376). از اواخر دهه 1970 به بعد، بحث در مورد سبك‌های یادگیری[2] رونق پیدا كرد. از سبك‌های یادگیری تعاریف گوناگونی ارائه شده است. با وجودی كه از این اصطلاح به طرق گوناگونی تعریف به عمل آمده، ولی عمدتاً بر این نكته تأكید می شود كه سبك‌های یادگیری شامل باورها یا اعتقادات، رجحانها و رفتارهایی است كه افراد بكار می‌برند تا در موقعیت یادگیری به خود كمك كنند (حسینی، 1377). از سویی، بسیاری از مربیان بر این باورند كه سبك‌های یادگیری، بر خود یادگیری تأثیر می‌گذارد و از دیگر سو، این نكته كه شخصیت[3] بر روی یادگیری افراد تأثیر می‌گذارد، برای معلمان و مربیان موضوع تازه ای نیست. تجربیات كلاس‌های درس نشان داده است كه متغیرهای شناختی به تنهایی تعیین كننده پیشرفت افراد نیست. این متغیرها با نگرشها و علائق افراد، انگیزش‌ها و حیطه گسترده‌ای از پاسخ‌های هیجانی، مثل برانگیختگی، هم حسی و شاید بیش از همه این‌ها با اضطراب ، در ارتباط متقابل می باشد در واقع ، ارتباط ویژه ای بین اضطراب و یادگیری وجود دارد.اضطراب به همان صورت كه در چگونگی یادگیری افراد اثر دارد، در شرایط امتحان، روی یادآوری مطالب نیز تأثیر می‌گذارد. همچنان طبق نظریه صفات، عده‌ای از افراد بطور سرشتی، سطوح بالایی از اضطراب را به نسبت افراد دیگر تجربه می‌نمایند، تا آن حد كه می‌توان آن را بعنوان یك مؤلفة پایدار ابعاد شخصیتی در نظر گرفت (فونتانا[4]، 1995). در زمینه سبك های یادگیری و صفات شخصیتی نیز تحقیقات به این نتیجه رسیده است كه همه عناصر سبك های یادگیری حداقل با یكی از صفات شخصیتی در ارتباط است (جكسون[5] و جونز[6] 1996 ص 293). علاوه بر این، فورنهام[7] (1993) بطور دقیق پیشنهاد می‌كند كه “سبك‌های یادگیری، زیرمجموعه شخصیت هستند” (همان منبع، ص 293). اتكینسون[8]، مورل[9] و وینترز[10] (1990) گزارش كرده‌اند كه “بین سبك‌های یادگیری و تیپ‌های شخصیتی شغلی ارتباط وجود دارد”(همان منبع، ص 293). نهایتاً ، افراد دارای تیپ‌های شخصیتی متفاوت، دارای سبك یادگیری منحصر به خود هستند. با توجه به این نكته، هدف پژوهش حاضر، مقایسه سبك‌های یادگیری و تیپ‌های شخصیتی دانشجویان، در رشته تحصیلی روانشناسی مقطع كارشناسی است. به این امید كه این نتایج برای دست اندركاران دانشگاهها و سایر مراكز آموزشی مفید باشد و نكاتی را جهت بهبود وضعیت یادگیری ارائه نماید. 1-1 بیـان مسئلـه : دیدگاه روانشناسی معاصر، ذهن انسان را بعنوان نظام پیچیده‌ای از فرآیندهای متعامل در نظر می‌گیرد كه اطلاعات مختلف را به شیوه‌های متفاوتی پردازش می‌نماید. سبك‌های مختلف یادگیری درواقع بیان كننده نحوه پردازش اطلاعات در مقابل محرك‌های گوناگون می‌باشد. در عین حال كه افراد در موقعیت‌های گوناگون، اطلاعات را با توجه به شرایط محیطی پردازش می‌نمایند، دارای كلیتی یكپارچه و خاص خود هستند و این كلیت، دارای ویژگی‌های كم و بیش باثبات و پایدار است. افراد با توجه به این ویژگی‌های كم و بیش باثبات و پایدار، به صورت منحصر به فرد عمل می‌نمایند. این‌گونه عمل كردن، برخورد با محیط و با موقعیت‌های یادگیری، تابع سبك یادگیری است و در نهایت سبك یادگیری، تابع ویژگی های شخصیتی كم و بیش ثابت و پایدار می باشد.  [1] – Learning [2] – Learning style [3] – Personality [4] – Fontana, D.                                                                      [5] – Jackson, C. [6] -Jones ,L.M. [7] – Furnham, A. [8] – Atkinson ,G. [9] – Murrell, P.H. [10] – Winters, M.R.

 • رمان2

  رمان2 رمان2 , رمان , داستان , خواندنی ها , ROMAN , DASTAN , 98IA رفتن به سایت اصلی گلچینی از بهترین هابهترین رمان های منتخب شده

 • نقشه کاربری اراضی شهرستان بوکان

  نقشه کاربری اراضی شهرستان بوکان نقشه کاربری اراضی شهرستان بوکان , نقشه ی کاربری اراضی شهرستان بوکان , شیپ فایل کاربری اراضی شهرستان بوکان , دانلود نقشه کاربری اراضی شهرستان بوکان , لایه جی آی اس کاربری اراضی شهرستان بوکان…

 • نمونه آزمون ورودی هنرستان بهیاری

  نمونه آزمون ورودی هنرستان بهیاری نمونه آزمون ورودی هنرستان بهیاری , نمونه سوالات آزمون بهیاری ورودی دبیرستان پایه دهم با جواب , سوالات آزمون بهیاری ورودی دبیرستان پایه دهم با پاسخنامه , نمونه سوالات آزمون ورودی بهیاری پایه دهم با…

 • پروژه کارآفرینی بهره برداری از معدن خاک نسوز(با ظرفیت 10000 تن در سال)

  پروژه کارآفرینی بهره برداری از معدن خاک نسوز(با ظرفیت 10000 تن در سال) پروژه کارآفرینی بهره برداری از معدن خاک نسوز(با ظرفیت 10000 تن در سال) , پروژه کارافرینی بهره برداری از معدن خاک نسوز(با ظرفیت 10000 تن در سال)…

 • شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان سمیرم

  شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان سمیرم شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان سمیرم , شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان سمیرم , نقشه ی محدوده سیاسی شهرستان سمیرم , نقشه مرز شهرستان سمیرم , شیپ فایل مرز شهرستان سمیرم , شیپ فایل…

 • پاسخ دهید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *